Prevence

Co dělat v rámci prevence požárů…

 • Vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno.
 • Fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru.
 • Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – včetně přijatých protipožárních opatření – předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.
 • Pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí)- zejména pálení většího množství materiálu -je vhodné předem ohlásit Hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje.
 • Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru.
 • Pamatujte, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.
 • Hlášení pálení je možné provést on-line zde

V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:

 • Při silném větru oheň venku vůbec nerozdělávejte.
 • Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky.
 • Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
 • Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se ne vymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
 • Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí.
 • Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi, s výjimkou hospodářské správy a vyhrazených tábořišť míst se nesmí spalovat materiál v lese.
 • Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.
 • Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny.
 • Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150.