Jak se chovat

Jak se chovat při mimořádné události

Jste – li svědkem nebo účastníkem mimořádné události, volejte tísňovou linku 112.
 • Zachovejte klid
 • V rámci svých možností poskytněte pomoc ostatním, zejména starým, nemohoucím a nemocným lidem
 • Dbejte pokynů záchranářů a policistů
 • Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku
 • Nepodceňujte vzniklou situaci
 • Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí
 • Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy

Jak se chovat při hlášení mimořádné události

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy jsou ohroženy životy, majetek nebo životní prostředí, neváhejte zavolat na linku tísňového volání složky, jejíž pomoc potřebujete.

V případě, že je třeba asistence více složek (např. složité dopravní nehody) nebo si nejste jisti, kterou složku kontaktovat, volejte jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

Při volání na linku tísňového volání se řiďte následujícími radami:

 • Zachovejte klid
 • Najděte si bezpečné místo, odkud můžete telefonovat na linku tísňového volání
 • Vyčkejte přihlášení operátora
 • Jestliže se Vám ozve jiná složka, než jste volali, nezavěšujte. Je možné, že jste omylem zavolali jiné číslo – např. 155 místo 150. Buď budete přepojeni na správné dispečerské pracoviště, nebo Váš požadavek bude zaznamenán dispečerem a ihned předán příslušné složce
 • Stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte. Zejména uveďte:
  • Vaše jméno a příjmení
  • číslo telefonu, ze kterého voláte
  • co se stalo
  • kdy se událost stala, nebo zda se právě děje
  • kolik osob potřebuje pomoc

Často se stává, že více volajících ohlašuje stejnou událost. Proto se může stát, že Vás operátor požádá pouze o poskytnutí dodatečných informací nebo upřesnění informací o události a ukončí hovor. Operátor tímto způsobem zabraňuje zbytečnému opakování stejných informací a uvolňuje tísňovou linku pro další tísňové hovory.

 • Uveďte, kde je pomoc vyžadována – pokud možno úplnou adresu. Pokud je to potřeba, popište nejvhodnější cestu k tomuto místu. Pokud se událost stala na jiném místě, než ze kterého voláte, uveďte tuto skutečnost.
 • Upozorněte operátora na potenciální nebezpečí, která se na místě nacházejí (např. nebezpečí výbuchu, nebezpečné látky apod.) a na komplikace v dojezdové trase – neprůjezdna cesta aj.
 • Podle požadavku dispečera uveďte další potřebné údaje. Stručně a jasně odpovězte na všechny jeho otázky. Spolupracujte s operátorem.
 • Postupujte podle pokynů a rad operátora.
 • Nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor nevyzve.
 • Ponechejte si telefonní linku volnou pro možnou další komunikaci. Operátor Vás může kontaktovat za účelem zjištění dalších informací nebo poskytnutí dalších rad.
 • Pokud se situace na místě změní (zhorší nebo zlepší), zavolejte znovu na tísňovou linku a podejte o tom zprávu.

Jak se chovat když zazní siréna

Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodeň nebo zemětřesení.

 • Okamžitě se ukryjte
  • Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově( výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům)
  • Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte ukrytí v nejbližší budově
 • Zavřete dveře a okna
  • Když jste v budově, zavřete dveře a okna –  siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a tímto opatřením snížíte vlastní zamoření
 • Zapněte rádio nebo televizi
  • Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků
  • V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie
  • Informace mohou být sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami

Jak se chovat při požáru

… před

 • Skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích a prostorách, mimo společné prostory obytných domů.
 • Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky.
 • Mějte vždy volné, případně označené, únikové cesty.

… při

 • Vznikne-li požár, okamžitě jej uhaste nebo zamezte jeho rozšíření.
 • Proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.
 • Neodkladně ohlaste zjištěný požár na telefonní číslo 150 nebo 112.
 • Zabezpečte uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie.
 • Co nejrychleji opusťte objekt, ve kterém hoří:
  • vezměte s sebou jen nejnutnější věci (doklady, léky, peníze),
  • vytvořte si roušku z navlhčené textilie a případně si vezměte namočený kabát či deku přes hlavu, při odchodu z hořícího objektu se pohybujte co nejblíže u země,
  • nesnažte se překonávat již požárem zasažené a zakouřené prostory,
  • nemůžete-li již opustit objekt, uzavřete se v místnosti bez větrání, utěsněte okna a dveře (nejlépe mokrým ručníkem, dekou) a upozorněte na sebe hasiče máváním za oknem či vyvěšením bílé látky či prostěradla,
  • prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby a zvířata; pokud ano, pokuste se zabezpečit jejich vyvedení nebo si zapamatujte, kde se nacházejí a řekněte to následně záchranářům,
  • shromážděte všechny osoby na bezpečném místě mimo ohrožený prostor.

Jak se chovat při opouštění bytu (evakuaci)

Vypněte hlavní vypínač elektrického proudu, uzavřete hlavní uzávěr vody a plynu

 • Uvolněte cestu domácímu zvířectvu
 • Zavřete a uzamkněte všechna okna a vstupy
 • Uvědomte o evakuaci sousedy
 • Malým dětem vložte do kapsy kartičku se jménem a adresou
 • K evakuaci použijte vlastní dopravní prostředek nebo dopravní prostředky zabezpečené obecním úřadem
 • Dobře se oblečte a obujte
 • Vezměte si s sebou evakuační zavazadlo

Jak se chovat v průběhu povodně

… před

Informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení

 • Připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken. Dále si zajistěte ucpávky kanalizace, odtoku z WC
 • Připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny
 • Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k okamžitému použití při evakuaci.
 • Připravte si evakuační zavazadlo, přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda a připravte se na evakuaci zvířat

… při

Na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte ohrožený prostor. V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu)

 • Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou

… po

 • Nechte si zkontrolovat stav obydlí:

•  statickou narušenost
•  obyvatelnost bytu, domu
•  rozvody energií (plynu, elektrické energie)
•  stav kanalizace a rozvodů vody
•  pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepů domů

 • Podle pokynů hygienika:

•  zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou
•  zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou
•  zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní
•  nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat
•  nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako pitnou neschválil

 • Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte:

•  finanční pomoc
•  pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky
•  potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod
•  další potřebné prostředky

 • Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:

•  vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody
•  chemické ošetření vody ve studni
•  laboratorní prověření kvality vody
•  povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody

 • Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod:

• ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami
• vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký   posudek, účty, svědectví)
• při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny
• odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření

 • Pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní:

• informace o možnosti zapojit se do obnovovacích prací obdržíte od pracovníků obecního úřadu a dalších pověřených pracovníků
• jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem
• dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů
• dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění
• odstranění škod způsobených povodní lze v řadě případů zvládnout svépomocí, nebezpečí z dlouhodobé práce v externích podmínkách nepodceňujte odstranění škod způsobených povodní je dlouhodobý proces náročný na materiální, finanční a psychologickou podporu. Vzájemná pomoc a sociální péče o postižené je většinou nezbytná a je vhodné jí co nejvíce využívat

Jak se chovat při zavalení, zasypání

Přestože je zemětřesení či rozsáhlý sesuv nepravděpodobný, může nastat sesutí budovy po výbuchu, dlouhém dešti apod.

….budovou

 • Sledujte příznaky v okolí: trhliny na budovách, záchvěvy a pohupování podloží, neobvyklé zvuky a dunění, neklidné chování zvířat a jejich úprk do okolí
 • V případě počínajících otřesů se snažte co nejrychleji dostat k nosné zdi, kde je stabilita stavby největší; nesbíhejte po schodišti, nejezděte výtahem
 • Po ukončení sesuvu se nejdříve důkladně zorientujte, snažte se vyprostit z trosek svépomocí či dostat se do míst, kde na sebe můžete upozornit okolí
 • Při pohybu v troskách sledujte, zda nenarušíte stabilitu uvolněných zdí, stropů a zejména schodišť
 • Nemůžete-li se vyprostit svépomocí, upozorněte okolí křikem, poklepem na kovové předměty nebo vyvěšením látky jako praporu
 • Jako pomocníci při vyprošťování pamatujte, že nejdůležitější je průzkum situace a zabezpečení trosek, potom systematické prohledávání

….sněhem

 • Při pobytu v horách může dojít k zasypání sněhovou lavinou: v menší lavině se snažte udržet roztažením rukou a nohou, jako při plavání, na jejím povrchu
 • Jste-li zasypáváni, potom si chraňte hlavu a obličej, zaujměte polohu “do klubíčka” a snažte se orientovat, kde je “nahoře” a “dole”
 • Nemůžete-li se sami vyprostit, potom se snažte klidně dýchat a vyčkat na záchranáře

Jak se chovat při dopravní nehodě

Jste-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody proveďte základní úkony:

 • Zabezpečte, aby všichni účastníci nehody, u kterých to jde, opustili vrak i vozovku
 • Zajistěte provoz na komunikaci tak, aby nedošlo k řetězení nehody
 • Přivolejte pomoc
 • Vyprošťujte postižené sami nebo s pomocníkem s ohledem na možné poranění páteře
 • Je-li osoba zaklíněna, násilím ji nevyprošťujte
 • Zabezpečte vrak proti dalšímu poškození: zejména požár, výbuch, zkrat elektroinstalace, potopení do vody
 • Shromážděte účastníky nehody mimo rizikový prostor
 • Při poskytování první pomoci se soustřeďte na základní životní funkce (vědomí, dýchání a krevní oběh)
 • V bezpečné vzdálenosti pro zastavení označte místo havárie, zajistěte stopy pro vyšetření jejich příčin
 • Nezapomeňte na pomoc zvířatům, zejména k jejich uklidnění
 • Zabezpečte majetek, případně náklad před poškozením a zcizením
 • Zabezpečte identifikaci účastníků a svědků nehody

Jak se chovat při úniku nebezpečné látky

Nebezpečné látky jsou klasifikovány podle jednotné mezinárodní databáze číselnými kódy či bezpečnostními značkami na obalu. K úniku dochází většinou chybou obsluhy, poruchou technologie výroby, při skladování a přepravě, jako druhotný následek živelní pohromy.

 • Při úniku opusťte co nejrychleji nebezpečný prostor (místo úniku a závětrný prostor) směrem proti větru či kolmo na směr přízemního větru
 • Ukryjte se v budově, uzavřete se v odvrácené místnosti, můžete-li výše nad klesající mlhou a dýmem (stoupající těkavé látky již nemají účinnou koncentraci)
 • Utěsněte okna, dveře, větrací otvory, ventilaci apod.
 • Oznamte únik na tísňovou linku 150 nebo 112
 • Zachovejte klid a rozvahu, zbytečně nepobíhejte a nenamáhejte se
 • Pomozte ostatním k účinnému ukrytí, zejména dětem a starým osobám
 • Máte-li potíže, použijte improvizovanou individuální ochranu a provádějte částečnou dekontaminaci
 • Poslouchejte rozhlas, televizi či místní hlášení o situaci
 • Řiďte se pokyny zasahujících složek pro další postup činnosti

Jak se chovat při nálezu podezřelého zavazadla

Pokud to je možné, zachovejte v co nejvyšší míře klid

 • S podezřelým předmětem nehýbejte, neotvírejte ho a nedotýkejte se ho
 • Neodbornou manipulací by mohlo dojít k výbuchu, šíření nebezpečných látek nebo ke ztrátě kriminalistických stop (otisky prstů, stopy DNA)
 • Nález podezřelého předmětu co nejdříve oznamte průvodčímu, řidiči, případně jinému odpovědnému pracovníku hromadné přepravy
 • V případě, že předcházející doporučení nelze realizovat, obraťte se na tísňovou linku 112 a řiďte se pokyny operátora
 • Předmět operátorovi tísňové linky co nejlépe popište (vzhled, nápisy, chemické značky či číslice na obalu)
 • Na podezřelý předmět upozorněte i ostatní cestující

Jak se chovat při vichřici

Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa.

 • Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.
 • Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně.
 • Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.
 • Ke spadlým drátům elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.
 • Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních.
 • Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.
 • NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly,schopnosti a možnosti.
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku

Pokud je váš život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.

Jak se chovat při bouřce

Během bouřky nevycházejte zbytečně ven a raději si neplánujte výlety, pokud předpověď hlásí výskyt bouřek.

 • Pokud se v době bouřky nacházíte venku,schovejte se.Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné hromosvodem. V přírodě se můžete bezpečně schovat v hustém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí.
 • Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal, či v menších staveních bez hromosvodu (např.staré hájence). Velké bezpečí neskýtají ani velká stavení s porušenou statikou (např. zpustlé polorozpadlé objekty), kde v případě úderu blesku hrozí další narušení zdiva a zřícení.
 • Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď či skalní stěnu.
 • Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních.Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve skupině.Nejbezpečnějším řešením je přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe – na zem si rozhodně nelehejte.
 • Jelikož je blesk jak známo silný elektrický výboj atmosférického původu, velké nebezpečí hrozí při koupání, windsurfingu, plavbě vloďce, příliš bezpečné není ani telefonování, či práce s elektrickými a plynovými spotřebiči.
 • Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo na podmáčené půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje ani stan či malá jeskyně ve skále. Sezení na izolační podložce (karimatka, batoh) vás před přímým zásahem blesku neuchrání.
 • Za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové předměty– fungují totiž jako hromosvod. Stojí za to si připomenout případ z roku 2005, kdy úder blesku připravil o život golfistu, který se hře věnoval i během bouřky. Ačkoliv za bouřky si většinou na nedostatek větru nemůžeme stěžovat,není vhodné ani pouštění draků.
 • Při pobytu v přírodě během bouřky neutíkejte ani se neschovávejte pod osamocenými stromy, v obou případech by vás blesk mohl zasáhnout.
 • Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km (tj. zhruba 9 s mezi hřměním a bleskem), ale v bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude bouře alespoň 10 km vzdálená (tj. zhruba 30 s mezi hřměním a bleskem).
 • Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovází nejen blesky, ale často i silný vítr, který také představuje riziko. Proto se držte v bezpečné vzdálenosti od vysokých stromů (hrozí vývraty, nebezpečné odletující větve můžou způsobit vážná zranění), nebo sloupů elektrického vedení (shozené dráty mohou být stále po proudem).
 • Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i dveře zavřená, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou ochranu.V případě silných nárazů větru však dávejte pozor na padající stromy či větve, je rovněž třeba přizpůsobit rychlost a styl jízdy extrémním povětrnostním podmínkám, popř. zcela zastavit a přečkat nepřízeň počasí v autě zaparkovaném na bezpečném místě.
 • Pokud jste v budově, během bouřky se raději zdržujte na suchém místě a dále od vodovodu, kamen, elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu. Nezapomeňte zavřít okna a odpojit z elektřiny televizor a další přístroje, jejichž součástí je obrazovka.
 • Během bouřky dávejte pozor na vodu a všechny látky, které snadno vodí elektřinu. Když však přece jen dojde k nehodě, první pomoc při úrazech bleskem je stejná jako při ostatních úrazech způsobených elektrickým proudem a při popáleninách. Podle stavu zraněného bývá často nezbytné použít umělé dýchání, srdeční masáž, proti šoková opatření apod.

Zdroj :  HZS LK