Historie

1874-1945

Rádi bychom vás seznámili s historií a vývojem našeho Sboru dobrovolných hasičů v Hejnicích. Dle záznamů staré německé kroniky, byl sbor založen 22. června 1874 a stal se v tehdy silně německém Frýdlantu součástí svazu okresu. V zemském svazu je okres Frýdlant v Čechách udáván jako nejsilnější německý svaz v Čechách. Nutnost ustanovení dobrovolníků k ochraně majetku občanů si patrně vyžádaly v Hejnicích a okolí velmi časté, rozsáhlé a ničivé požáry.

Samotné založení sboru dne 22. června 1874 provázely velké požáry. Již druhý den zachvátily plameny 8 domů na Ferdinandově a tentýž den vznikl požár v Bílém Potoce v tkalcovně bavlny s obytným domem. Požáry se v hejnickém okolí opakovaly téměř každý měsíc a my si v dnešní době ani neumíme představit, jak těžké bylo pro naše předchůdce bojovat s ničivým ohněm, kdy k vybavení patřily ruční pumpy tažené koňmi, žebříky, háky a džbery na vodu.

Dle kroniky byla velká sláva, když jistý podnikatel z Vídně zaslal hejnickému sboru konopné hadice a daroval 100 zlatých rakouské měny. Opravdový pokrok nastal dne 11.7.1902, kdy byla ze sponzorských darů zakoupena parní stříkačka.

Roku 1907 po dohodě s obcí a přispěním rodu Clam-Gallasů a dalších sponzorů, bylo rozhodnuto o výstavbě požární zbrojnice. Náklady na zbudování činily 26 700K a 20hal. Tato budova sloužila hasičům až do roku 1992, tedy úctyhodných 85 let. A slouží dále i když přestavěná na pekárnu. V těchto letech bylo ve sboru aktivně zapojeno kolem 120-ti dobrovolníků a v případě požárů a jiných pohrom zasahovalo i 50-60 hasičů! Spolek měl svého doktora, který se staral o zdraví hasičů a jejich rodin. Různé drobné zařizování, jako poštu a vyřizování vzkazů mezi hasiči, zajišťoval hasičský sluha.

V listopadu 1913 na žádost obce proběhlo cvičení u příležitosti zahájení provozu obecního vodovodu,  při kterém si  spolek převzal do svého spravování tolik důležité hydranty.

Období let 1914-1918, kdy na světě řádila 1.světová válka, nepřineslo nic dobrého ani hejnickému spolku hasičů. V této době byla činnost hasičů velmi omezena, protože většina členů spolku narukovala do armády. Zbytek mužstva zajišťoval hašení při požárech. Část hasičů pomáhala zajišťovat transport raněných z fronty a všemožně se snažili pomáhat rodinám odvedených kamarádů.

V září 1919 při elektrifikaci Hejnic, hasiči podali žádost na zakoupení elektrické sirény. Toto bylo zamítnuto a ještě v roce 1927 se vyhlašoval poplach parní píšťalou a hasičem běhajícím po obci a troubícím na trubku signál : “Hoří“.

Spolek dobrovolných hasičů od svého vzniku plnil svou úlohu velice zodpovědně a s plným nasazením. I v té době probíhala různá taktická cvičení a školení a hasiči se neustále vzdělávali. Vedla se kulturní činnost, pořádaly plesy a zábavy. Hasiči pomáhali chudým dětem se vzděláním, nakupovali školní potřeby a všeobecně byli všem v nouzi nápomocní.

11.dubna 1927 bohužel končí veškeré záznamy a nepodařilo se dohledat ani žádné dokumenty a to až do roku 1945.

Historická kronika zde.

Historie SDH od roku 1945 po současnost

Krátce po válce svolal velitel hasičů pan Wallebenský dobrovolníky a znovu zakládá dobrovolné hasiče. Tentokrát již byla většina národnosti české. Spousta bývalých hasičů německé národnosti se nevrátila z války a nebo byli na základě Benešových dekretů odsunuti. Stát se hasičem byla v té době velká obliba. Přihlásilo se 80 řádných členů a 200 přispívajících. Zakládajícími členy byli pánové Pantůček, Vondra, Sokol, Bulíček, Pecka, Doubek, Mihulka, Novotný a další.

Zpočátku nebyl sbor dobře vybaven výzbrojí ani výstrojí. Stav byl žalostný. K zásahům jim sloužil jeden přenosný agregát a několik starých hadic. Zásahové oblečení nebylo téměř žádné. Proto hasiči udělali mezi sebou sbírku a za vybrané peníze zakoupili starší nákladní vozidlo.

Ještě tohoto roku 1945 zásluhou hasičů byl v Hejnicích založen Československý červený kříž, který hned na začátku měl téměř 200 členů. Hasiči uspořádali veřejnou sbírku, která měla u občanů Hejnic velké pochopení. Za získaný obnos z této sbírky byl zakoupen sanitní automobil pro místní potřebu. Později v roce 1948 byla tato sanita zestátněna a převedena Ústavu národního zdraví.

1946 –  26.října se v Hejnicích spojily živli oheň,vichřice a mráz. Při velmi velké vichřici vznikl požár stodoly, z které létaly jiskry až kilometr daleko. V tomto vichru se rozšířil zhoubný požár na dalších šest obytných domů. Prudká vichřice učinila také mnoho škod na střechách a oknech budov, které byly vyrvány i s rámy. Tento stav velice komplikoval tuhý mráz,  při kterém zamrzala voda v hadicích a motorových stříkačkách. Všude bylo náledí. Toto dvoudenní řádění živlů zanechalo po sobě obrovskou spoušť a velké materiální škody. Bylo zachráněno několik dětí před uhořením. Několik hasičů bylo otráveno kouřem, těžká vnitřní zranění, zlomená ruka a další poranění. Zasahovalo 24 sborů z Liberecka, armáda a občané až z Německa.

1948   –   při nastoupení vlády komunistické strany byl změněn název ze Sboru dobrovolných hasičů na Dobrovolný sbor požární ochrany a z hasiče se stal požárník. Jednotce byl přidělen starý německý nákladní automobil Furst Bissing, který byl roku 1953 nahrazen Tatrou-805. Toto vozidlo již plně splňovalo tehdejší požadavky hasičů na průjezd místními terény. Sbor byl průběžně vybaven stříkačkami DS-16, PPS-12.

1976  –    přidělena Praga RN-CAS 16, která nyní prochází celkovou generální opravou.

1981  –   přidělena Tatra 148-CAS 32, po dvou generálních opravách je stále v ucházejícím stavu a je nasazena do všech výjezdů jednotky sboru.

1984  –   přidělena Avie  sloužila k výjezdům jednotky až do roku 2008. Podepsalo se na ní stáří a koroze. Byla již ve stavu, který se nevyplatil opravovat.

1991 –  zahájena výstavba nové zbrojnice. Opět jsme se dočkali svého starého názvu Sbor dobrovolných hasičů a nejsme požárníci, ale hasiči. Od této doby máme i nový hasičský znak bez rudé hvězdy.

1992 –    7.listopadu byla slavnostně hasičům předána nová hasičská zbrojnice.

1999 –    PV3S-r.v.1954!  Původně byla v majetku SDH Ferdinandov. Stále je v dobré kondici a velký pomocník, hlavně v terénu při rozvozu různého materiálu. (povodně 2010)

2000 – sbor se rozšířil o jednotku psovodů, kteří se zaměřují na záchranářské práce a vyhledávání zavalených a utonulých osob při různých katastrofách, jako jsou závaly a zemětřesení. Svou profesionalitu dokázali při zemětřesení v Turecku a na Thaj-wanu.

2008 –  Městský úřad rozhodl a zakoupil terénní automobil Land Rover-Defender s přívěsným dvouosým vozíkem, který plně nahradil Avii.

2010 – Městský úřad zakoupil a vybavil jednotku moderní přenosnou stříkačkou Tohatsu, plovoucím a kalovým čerpadlem, motorové pily Stihl, dýchací technika Dräger, zásahový oblek Fireman, přilby Gallet, obuv Haix.

2011 – Městký úřad zakoupil novou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 MAN TGM 18.340 od výrobce nástavby THZ Slatiňany a dne 15.10 2011 byla předána do užívání JSDH Hejnice, dále byl dodán k nové CAS i  člun Honwave s motorem Honda s přívěsem.

2012 – Městký úřad zakoupil vybavení pro JSDH, rozbrušovací pilu Stihl, přetlakovou ventilaci Papin a další.. Dne 23.5.2012 zemřel náš dlouholetý člen, zasloužilý hasič Alexandr Juklíček ve věku 76 let. Čest jeho památce…

Podle kroniky hasiči od roku 1945 každý rok zasahovali při menších, ale i při velkých živelných pohromách a požárech. Velké povodně se přehnaly v letech 1946, 1948, 1958, 1977, 1997, 2002 a 2010. Z velkých požárů připomenu Autobrzdy (1981), restaurace Koruna B.Potok, Kino Frýdlant, Tiba Frýdlant, Parkhotel L.Libverda, lesní požáry, hořící stohy slámy, sklady německého odpadu v Řasnici, Arnolticích a mnoho dalších.

Kulturní činnost hasičů byla vždy pestrá. Pořádaly se plesy, které měly vždy velký ohlas. Do dnešních dnů jsou tradiční akce, jako pálení čarodějnic pro děti. Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici pro mateřské školy. Velice dobře pokračuje spolupráce s družebními hasičskými sbory v Německu Feuerwehr Eilenburg, THW  Eilenburg a Feuerwehr Delitzsch  a polskými Tójca, Pobiedna.

O dobré práci hasičů od roku 1945 po dnešek svědčí vysoké vyznamenání Zasloužilý hasič, které bylo uděleno 19. členům.

2013 – SDH má 53 členů, kteří pracují zodpovědně, jak ve sboru, tak v jednotce. Odpracují spoustu hodin na údržbě techniky. Stále se zdokonalují ve znalostech na ovládání techniky. Pravidelně se školí v odbornosti. Jsou stále připraveni pomoci každému v nouzi, bez ohledu na svůj osobní volný čas. Tuto svou činnost vykonávají s vědomím, že je to jejich poslání, které dělají z přesvědčení a bez nároku na finanční odměnu.

Historii sboru sepsal a aktualizuje Starosta SDH Hejnice Miroslav Šimon, za což mu děkujeme.

Jedna odpověď na “Historie”

  1. vážení, mám několik odznaků hasiči hejnice(německých).jestli máte nějaké muzeum můžete je mít.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.